21.06.2006 12:00 Age: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvad ved vi om Jesu disciple?

Hvor mange disciple havde Jesus? Hvad hed de, og hvad ved vi om dem?

Svar:

Elever af Jesus

Discipel betyder elev, og man kan på en måde sige, at alle der lyttede til Jesus, og tog det til sig, var Jesus-disciple. Der var en større skare, der fulgte ham, for at få så meget som mulig med af hans undervisning. Det må man også kalde Jesus-disciple. Men hvis vi skal bruge det mere snævert, så handler det om 12 mænd, som Jesus specielt kaldte til at følge sig, og blive oplært i hans lære og senere udsendt til at sprede det glade budskab om frelsen i Jesus. Det var helt almindelige mennesker, og ingen af dem havde speciel høj status i samfundet og ingen åndelig autoritet i sig selv.

De 12

Navnene på de 12: Det var først 4 fiskere: Simon Peter og hans bror Andreas samt Jakob og hans bror Johannes. Derudover var det Filip, som også førte Bartholomæus til Jesus. Det var Matthæus, som var skatteopkræver, før Jesus kaldte ham. Så var der Thomas og Jakob, Alfæus’ søn, Simon kaldet zeloten el. Kana´anæer, og Judas, søn af Jakob. Endelig var der så Judas Iskariot, som senere skulle forråde Jesus.

Det er kun få af disciplene, vi hører så meget om, at vi kan danne os et billede af deres karakter og baggrund.

Simon Peter: Fisker og bror til Andreas.Han var gift og hans hustru ledesagede ham på hans missionsrejser. 2 forskellige steder nævnes i evangelierne som hans hjemsted, Betsajda, en næsten græsk by (Joh.1,44) og Kapernaum i Gallilæa (Mark.1,21ff) - begge steder ved kysten, så han kan have haft to baser til hans fiskeri. Jesus giver Peter navnet: Kefas, som betyder "klippe" og Jesus siger senere: At Peter er klippen, hvorpå kirken skal bygges. Peter havde derfor et særligt embede blandt de 12 udvalgte disciple. Peter var med i inderkredsen omkring Jesus, sammen med Jakob og Johannes. Han var impulsiv og meget hengiven, hvilket vi kan se i mange episoder beskrevet i evangelierne. Peter optrådte ofte som talsmand for de 12. Han er mest højtråbende også om hans løfter om trofasthed mod Jesus, og derfor er hans svigt også det mest åbenlyse. Det var ham der nægtede at kende noget til Jesus, den nat da Jesus var blevet taget til fange. Peters frimodighed og autoritet ændrede sig, da han blev udrustet med Helligånden den første pinse. Ved at læse Apostlenes Gerninger følger man Peter og Paulus gennem de første missionsår i kirkens udbredelse. Det Nye Testamente rummer også breve skrevet af Peter til menigheder i tiden hvor de kristne menigheder fødes og modnes. Man antager at Peter endte i Rom og døde der, muligvis under Kejser Neros kristenforfølgelse.

Andreas, bror til Simon Peter. Fisker. Navnet er græsk. Han startede med at være discipel af Johannes Døber, som også udpejede Jesus for ham, som Guds lam. Andreas nævnes kun få gange i evangelierne, og det er som en mand, der satte handling bag hans tro, blandt andet i episoden med drengen og de få brød og fisk, der bliver trukket frem til Jesus, som velsigner det og med det gør et mirakel. Vi hører sidste gang om Andres lige efter Jesu himmelfart (Apostlenes Gerninger 1,13)

Jakob - Zebedæus´søn. Fisker, bror til Johannes. De to brødre fik af Jesus tilnavnet: "tordensønner" og det fortæller angiveligt noget om deres temperament. Sammen med Simon Peter udgjorde Jakob og Johannes inderkredsen omkring Jesus, og var tættest på ved flere afgørende begivenheder, bla. "forklarelsen på bjerget" (Mark.9,2) opvækkelsen af Jairus datter (Mark. 5,37)og i Getsemane (Mark. 14,33). Jakob belv dræbt under Herodes Agrippa omkring år 44. (Apg.12,2)

Johannes - Zebedæus´ søn. Forældrene har sandsynligvis været velhavende, da faderen havde daglejere ansat (Mark.1,20) og moderen Salome var en af de kvinder, der sørgede for Jesus af "egne midler" (Luk 8,3. Mark. 15,40) Johannes var en del af inderkredsen, det trekløver der nævnes flere gange i evangelierne, som nogle Jesus havde taget specielt tæt til sig, Peter, Jakob og Johannes. Johannes har sandsynligvis været den yngste af disciplene og er identisk med "den discipel som Jesus elskede" som lå med hovedet i Jesu skød ved det sidste påskemåltid (Joh. 13,23). Johannes kom til at arbejde meget tæt sammen med Peter i den tidlige kirkes tid, og blev genstand for meget af den vrede jøderne havde mod de kristne og de nye menigheder. Det læser vi om i Apostlenes Gerninger. Han er muligvis den Johannes, der modtager åbenbaringerne, da han sidder i fangeskab på øen Patmos. Det betyder at han må have været i Efesos, og passer også med det, at han skulle være blevet meget gammel og "den sidste" overlevende af Jesu 12 apostle. (2.Joh.1 og 3.Joh.1)

Filip: Fra samme by som Peter og Andreas, og han nævnes som ham, der førte Bartholomæus til Jesus. Han nævnes kun ved navn få steder i evangelierne, så det er ikke nemt at gøre sig et specielt klart billede af ham - udover, hvad der også gælder for de andre 11 discpile, der fulgte Jesus tæt gennem de 3 år.

Bartholomæus: optræder i alle lister fra evangelierne over de 12 disciple, men ellers omtales han ikke ved navn i Det Nye Testamente.

Matthæus - Alfæus´søn: Tolder og identisk med tolderen Levi, som vi hører Jesus kalder til at følge sig, mens han sidder i toldboden. Fra den tidlige oldkirke var det opfattelsen af det var Matthæus, der var fortatter til "evangeliet i følge Matthæus". Det er man i dag ikke så sikker på. Men man er stadig af den mening, at Matthæus nedfældede på græsk, Jesus ord, og måske Gammel Testamentlige profetier om Messias. Det er muligvis dele af de græske skrifter, som blev til "evangeliet i følge Matthæus".

Thomas. Navnet betyder tvilling, men Ny Testamente antyder ikke, hvem der skulle være hans tvilling. Det er kun i Johannesevangeliet, at Thomas nævnes ved navn i forbindelse med konkrete begivenheder. Han er mest kendt for den situation, hvor han stiller sig tvivlende overfor meldingerne om, at Jesus skulle være opstået fra de døde. Han kræver tegn, før han vil tro. Det får han så senere, at Jesus selv.

Jakob - Alfæus søn. Han nævnes af alle evangelisterne som en af de tolv, men der er ingen beskrivelser af ham som enkelt person i nogen af de beretninger vi har i Ny Testamente. Han nævnes som "den lille" og det kan betyde, at han enten var noget yngre eller mindre end den anden Jakob (Zebedæus´søn). Hans mor hed Maria, og var en af de kvinder, der fulgte Jesus tæt på, og stod ved korset, da Jesus døde (Mark. 15,40)

Simon - zeloten el. Kana'anæer. Der er heller ingen selvstændige beskrivelser af ham, udover at han nævnes som en af de 12. Det eneste der ligger som en antydning af hans personlige historie er tilnavnet Zeloten eller Kana´anæer. Det betyder sandsynligvis, at han havde sin baggrund i det Kana´anæiske parti, der også gik under navnet "Zeloterne"

Judas - søn af Jakob: Judas havde også et tilnavn, nemlig Thaddæus, men ellers er der ikke rigtig noget personligt at finde om ham i Det Nye Testamente. Kun enkelte steder nævnes hans navn, og vi ved, at han stillede spørgsmål til Jesus under det sidste påskemåltid.

Judas Iskariot: Han var kasserer for den lille omvandrende flok, og viser også, at han havde sans for værdier og hvilke resultater man kunne skabe. Han kritiserer Maria, der ødsler med en meget dyr salve, da hun salver Jesu fødder. "Hvad kunne disse penge ikke have gjort af godt for andre?" argumenterer han. Der nævnes også, at han "solgte" sine oplysninger til de ledende præster, da han angav Jesu opholdssted. Judas ender med at begå selvmord - en dom han så at sige selv vælger. Han kunne være kommet til Jesus med sin anger, hvis han havde erkendt Jesus som den der tager imod og befrier mennesket fra synd, skyld, skam og dom. Det budskab er tydeligvis aldrig gået op for Judas.

Kilde : Lohses store bibelleksikon

Læs også artiklen: Jesus kalder 4 fiskere


Forfatterprofil

Lagt på nettet 21.06.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også