13.01.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Hvem er Gud og Jesus?

STUDIE 2

Mange mennesker undviger disse spørgsmål, men det gør dem ikke mindre vigtige eller relevante. Eksisterer Gud og Jesus virkeligt og har de betydning for vore liv og vores verden, så må vi også kunne finde ud af hvem de er.


Vigtige spørgsmål

I dette kursus forudsætter vi at Gud og Jesus eksisterer, ikke bare som produkter af vores religiøse fantasi, men som virkelige guddommelige personer i den åndelige verden. Tror vi oprigtigt på dette melder sig naturligt og selvfølgeligt de vigtige spørgsmål: Hvem er Gud? og hvem er Jesus?

Mange mennesker undviger disse spørgsmål, men det gør dem ikke mindre vigtige eller relevante. Eksisterer Gud og Jesus virkeligt og har de betydning for vore liv og vores verden, så må vi også kunne finde ud af hvem de er.

Dette kæmpemæssige spørgsmål bliver vi i virkeligheden aldrig færdige med at grunde over – selv ikke efter mange år som kristne. Vi kan derfor heller ikke gøre os færdige med det i dette oplæg. Men vi kan begynde!

Gud

Selvom vi til en vis grad kan erkende Guds eksistens gennem den verden han har skabt, så er vi alligevel afhængige af at Gud selv åbenbarer sig, hvis vi vil vide hvem han er. Denne åbenbaring får vi gennem hans ord, som vi møder i Jesus og i Bibelens fortællinger. Igennem dette ord lærer vi særligt 4 vigtige ting om Guds væsen:

 • Gud er en person med en persons egenskaber. Dvs. han elsker, hører, ser, osv. Han er altså ikke, som det ofte hævdes, et begreb (kærligheden/det gode i verden) eller blot en eller anden kraft, hvilket umuliggør et personligt forhold mellem Gud og et menneske. Guds personlighed understreges også af det faktum, at vi er skabt i hans billede. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
  (1 Mosebog 1:27)
 • Men en almindelig person er Gud jo ikke! Gud er almægtig Han sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige. Bliv frugtbar og talrig! Et folk, ja, en mængde folkeslag skal nedstamme fra dig, og konger skal fremstå af dit eget kød og blod.
  (1 Mosebog 35:11). I ordets egentlige forstand betyder det, at han har al magt – og den kan han udøve, som han ønsker, fordi ingen står over ham.
 • Gud er hellig og retfærdig. Hans væsen er så rent og helligt, at intet urent (dvs. syndigt) kan komme i hans nærhed uden at gå til grunde. Han er fuldkommen ren og må derfor straffe synderen. men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, v16 for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.«
  (1 Peters brev 1:15-16)
 • Samtidig er han også kærlig og barmhjertig, hvilket ses allerstærkest i hans ønske om at frelse mennesket ved hans egen søns død Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.
  (2 Peters brev 3:9).

Jesus lærte sine disciple at opfatte Gud som deres far og Jesus kaldte også selv Gud for sin far. Således indledes den bøn Jesus lærte disciplene med: "Vor Fader, du som er i himlene". Jesus lærte disciplene at have tillid til Gud som man har til en fars omsorg og beskyttelse.

Jesus

Jesus spurgte engang sine disciple: Hvem siger I at jeg er? De havde gået sammen med Jesus og hørt hvad han sagde og gjorde. Peter svarede straks: "Du er Kristus, den levende Guds søn".

Læs beretningen i Mattæusevangeliet 16:13-20

En del af treenigheden

Jesus er Guds søn og en del af Treenigheden (Gud, Jesus og Helligånden). Han har derfor samme magt og samme væsen som Gud, men får alligevel sin helt egen funktion som en del af Treenigheden og som led i Guds frelsesplan for mennesker.

Treenigheden er som flere andre begreber i Bibelen vanskeligt at forstå, men kan banalt illustreres ved et æg, hvor både blomme, hvide og skal har funktion og hver især er uundværlige for ægget som helhed. På lignende måde udgør Gud, Jesus og Helligånden en helhed - Treenigheden - og dog er de individuelle komponenter.

Gud og menneske

Da tiden var inde, sendte Gud sin søn til jorden. Jesus blev undfanget ved Helligånden og således født af jomfruen Maria. Han er uden synd.

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
(Lukasevangeliet 1:35).

Dvs. at Jesus på samme tid er sandt menneske og sand Gud sådan som vi også læser det i folkekirkens trosbekendelse (se den bag i Salmebogen). Dette er usandsynligt vanskeligt at forstå, men muliggør ikke desto mindre Jesu funktion som vores "forligsmand" (se herom nedenfor).

Vores "forligsmand"

Som beskrevet i det første oplæg har vi mennesker forfejlet målet med livet, dvs. vi har syndet, og da den retfærdige Gud må straffe synderen (jf. ovenstående), har vi brug for én, der kan forlige os med Gud. Denne "forligsmand" er Jesus!

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.
(2 Korinterbrev 5:17-19)

 • Han gav afkald på himmelens herlighed for at blive menneske – og levede et fuldkomment og syndfrit liv på jorden, det liv som vi ikke magter pga. synden. Han gjorde det for vores skyld. han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske,
  (Filipperbrevet 2:6-7).
 • Af kærlighed tog han vores synd og skyld på sig, led døden på korset, og blev forladt af Gud – i stedet for, at alt dette skulle ske for os.

Fra gammel tid har man kaldt dette for "det salige bytte", altså dette at vi overfor Gud bytter vores liv og skæbne med Jesus. Vi får del i hans rene og syndfrie liv og han får til gengæld skylden og straffen for vores fejlslagne og syndige liv. Dette er Guds måde at "forlige" sig med os.

Jesus lever

Jesus døde, men han opstod igen og han lever i dag.

Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? v6 Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.«
(Lukasevangeliet 24:5-7).

Jesus er ved Guds "højre hånd", dvs. i himlen sammen med sin fader og er herved et bindeled mellem Gud og mennesker. Han beder for os og kommer os til hjælp.

Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.
(Romerbrevet 8.34).

Han er så at sige vores advokat hos Gud.

Jesus kommer igen

Jesus kommer igen. Den dag er det ikke længere muligt at omvende sig. Jesus skal da dømme både de levende og de døde, og enhver skal stå til regnskab for sit liv. Da vil menneskeheden skilles i to grupper: De, der tror på Jesus Kristus og har "byttet" med ham skal begynde et evigt liv i himmelen mens de der har afvist Jesus og hans frelse bliver dømt til evig fortabelse.

Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
(Åbenbaringen 20:11-15).Næste studie | Tilbage til studieoversigt


Lagt på nettet 13.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også