07.07.2004 12:00 Age: 20 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Er der hierarki i Guds Rige?

Hvordan skal Matthæus evangeliet kapitel 5 vers 19 forstås? Er der forskel på os når vi kommer i himmelen? Vi havde en diskussion om det i vores bibelkreds, og kunne ikke blive helt enige om hvordan det skulle opfattes.

Svar:

Jesus ophæver ikke loven, men opfylder den

I Matthæus kapitel 5 vers 19 står der: "Den, der bryder blot ét af mine mindste bud og lærer mennesker at gøre det sammen, skal kaldes den mindste i Himmerriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmerriget."

I sin berømte Bjergprædiken trækker Jesus en række eksempler frem fra den lov som jøderne kendte så godt. (Mattæus evangeliet kapitel 5 vers 21 til kapitel 8). Men inden han gør det, understreger han sit forhold til loven. Man kunne tro, at Jesus vil ophæve loven. At Han er kommet med noget helt nyt. Men nej, Han vil ikke ophæve, men opfylde loven (Mattæus evangeliet kapitel 5 vers 17). Loven er Guds gode vilje til et ret liv og en rigtig livsførsel over for Gud og mennesker imellem. Ikke som frelsesvej, men som levevej.

Derfor pointerer Jesus, at man ikke skal trække fra eller lægge til loven. Den er fra Gud og dermed hellig. Man skal heller ikke lære mennesker anderledes, end hvad der er Guds vilje – om det så er det mindste bud i loven.

Himmeriget - her og nu

Først er det vigtigt at få fat i i denne sammenhæng, hvad der menes med "Himmeriget". Er der her tale om den fremtidige, evige frelse hos Gud? Hvis det er tilfældet, giver det nemlig mening at tænke, at Jesus hermed er ved at antyde noget om en hierarki-ordning i det evige liv.

Jesus taler selv om, at med Ham er Himmeriget kommet nær (se Mattæusevangeliet kapitel 4 vers 17). Dvs., at den som tror på Ham, omvender sig og bekender Jesus som Frelser fra synd og død, han/hun har allerede del i Himmeriget nu. Derfor er der meget mere, der tyder på, at Jesus i denne sammenhæng taler om livet her og nu sammen med Ham. Altså: Hvad vil det sige at tro på Ham og følge Ham? Det vil sige, at man lever efter loven, fordi den er Guds gode vilje til at sætte kærlighedsrammer omkring menneskelivet. Det skal enhver god discipel hjælpe andre til at gøre i Himmeriget. Det er i denne forbindelse, at forskellen på stor og lille træder frem.

Om retfærdighed

I disse vers får Jesus også understreget, (særligt Mattæusevangeliet kapitel 5 vers 20) at den retfærdighed, Han taler om, er anderledes end de skriftkloges. De udfører lovens anvisninger for at opnå Guds kærlighed, og ikke sjældent gradbøjer de forståelsen af lovens indhold, så det passer bedre ind i deres livssituation.

Det er ikke den retfærdighed, Jesus ønsker. Han vil den retfærdighed, som kun kan gives, når loven opfyldes helt. Og det er kun Jesus selv – som fuldstændig syndfri person – der kan give den retfærdighed.

Dermed får Jesus sagt: Hvis I ikke tror på mig, kan I slet ikke komme ind i Himmeriget. Og når I er kommet ind i Himmeriget og lever i det, så lev det tæt ved mig – ved at elske Gud og tjene andre i ydmyg kærlighed. Den, der gør det, skal kaldes stor i Himmerige (sml. Mattæusevangeliet kapitel 18 vers 4 og kapitel 20 vers 26-28; Lukasevangeliet kapitel 22 vers 24-27.

Om de evige pladser

Teksten i Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 19 taler altså ikke om det fremtidige Guds rige. Om der skal være forskel på os dér, er et vanskeligt kapitel at tage hul på. Det vil sandsynligvis primært føre ud i spekulationer. Bibelen taler ikke tydeligt om det. Der er antydninger af, at "De Tolv" skal dømme Israels tolv stammer (Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 27ff), men hermed er der ikke tale om en hierarkisk ordning. Der er tale om at sidde til bords i Guds riges festsal, og at der forskellige pladser ved bordene; men dette er sagt i et billede, man skal være varsom med at lede for meget ud af.

Med andre ord: Vi ved langt fra noget præcist, om der skal være en eller anden forskel i det evige liv. Umiddelbart er der mere, der taler for, at vi skal være én enhed af frelste, der tjener og priser Gud i al evighed. Om der skal være forskel i tjenesterne i evighed, er måske en mulighed – men i så fald, er det en forskel i kærlighed, sådan som den findes i Guds eget Treenige væsen.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 07.07.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også