Dialog på nettet

Mødestedet

Internettet er et sted hvor mennesker mødes. Et mødested. Derfor er det også et oplagt sted for dialog. Og det er i høj grad også det internettet bruges til i praksis: udveksling af hilsner, informationer og holdninger, debat og oplysning. Men desværre er det ikke al dialog der er lige frugtbar og vellykket - heller ikke på internettet. Det skyldes i mange tilfælde at vi ikke forstår de generelle spilleregler som gælder i enhver samtale mellem mennesker og at vi ikke forstår de særlige spilleregler som gælder på internettet. Hvis netdialogen, samtalen mellem mennesker på internettet, skal blive åben, frugtbar og konstruktiv, så skal vi lære at forstå

Jeg vil her prøve at forklare hvad jeg mener med disse 4 punkter:

Nettets kultur og miljø

Det er vigtigt at være opmærksom på at internettet er stærkt præget af den såkaldte ”postmoderne” kultur. Nogle af hovedtrækkene ved den postmoderne kultur kan sammenfattes i disse generelle tendenser, som i større eller mindre grad præger postmoderne mennesker og som er herskende hos de mest garvede brugere af internettet:

 • Skepsis. En udpræget skepsis overfor det etablerede og organiserede. Det gælder fx såkaldte eksperter, institutioner (fx kirker), partier og videnskaben. Der er en tendens til at synes at anarki og kaos er af det gode.
 • Relativisme. Hvad der er rigtig og forkert er noget der afgøres af een selv. Det er ikke noget vi behøver at være fælles om og det flytter sig hele tiden.
 • Respektløshed. Intet er helligt og alt står til diskusion. Det betyder også at der kan gøres grin med alt. Ironi spiller en stor rolle.
 • Valgfrihed. Du er din egen lykkes smed og har kun dig selv at takke. Til gengæld forventes der frit valg på alle hylder. Man er forbruger og vant til selvbetjening.
 • Nysgerrighed. Stor åbenhed og interesse - ikke mindst overfor det religiøse og åndelige.
 • Inkonsekvens og multi-identitet. Man leger gerne med sin identitet og har ikke problemer med at spille forskellige og sommetider modstridende roller samtidigt.
 • Overfladiskhed. Man undgår at binde og forpligte sig til opgaver, personer og ideer og er flygtig i sin adfærd.
 • Pessimisme. Den store fremskridtstro er væk. Ingen tro på at vi kan løse verdens problemer. Istedet koncentrerer vi os om vores egen lille verden.

Det er blevet sagt at det postmoderne menneske zapper, shopper, surfer og sampler. Og her er internettet det oplagte miljø at færdes i. Her er næsten grænseløs frihed til at skabe og udvikle sin egen verden, sine venner og sin stil sådan som man har lyst til det. Det er elementer som smag, stil, lyst og behov der sætter dagsordenen. Det kan alt sammen lyde som en meget negativ karakteristik, hvilket det på mange måder også er. Men der er også positive elementer i denne kultur. Ikke mindst den åbne og nysgerrige holdning til det åndelige og religiøse samt en konstant søgen efter mening og dybere tilfredsstillelse. Ved at være opmærksom på og indrette sig efter denne særlige net-kultur bliver det meget nemmere at opnå gode kontakter og fællesskaber og at undgå at misforstå og snakke forbi hinanden. Kristendommen har virkelig noget at tilbyde det postmoderne menneske!

Styrker og svagheder i netdialogen

Netdialog er ikke nødvendigvis dårlig kommunikation, men det er anderledes og byder på nogle særlige styrker og svagheder i forhold til den ansigt-til-ansigt kommunikation vi kender fra den virkelige verden. Jeg samler nogle af disse i det følgende og viser hvordan det både giver nye fordele og ulemper.

 • Stilen er uhæmmet. Man går lige til sagen uden de sædvanlige høflighedsfraser og indledende øvelser. Megen netdialog er lige på og hårdt. Fordel: åbenhed, intimitet Ulempe: flaming
 • Antihierakisk – antiautoritært. De sædvanlige statustegn såsom stilling, alder, social position osv. spiller ingen rolle på nettet. Fordel: ligeværdighed Ulempe: respektløshed
 • Anonymitet. Man kan vælge en høj grad af anonymitet, hvilket giver mulighed for selv at vælge det billede man gerne vil at andre skal have af een. Det vi kalder "selektiv selvpræsentation". Fordel: kontrol, tryghed Ulempe: utrovædighed, idealisering
 • ”Vi er hvad vi skriver”. Det er de skrevne ord der overvejende bestemmer vores personlighed på nettet. Udseende, sprog, mimik og omgivelser spiller ingen rolle (med mindre man selv ønsker det) Fordel: ingen ”forstyrrelser” eller sociale barrierer Ulempe: få nuancer, ufleksibelt
 • Vi leger med identitet og roller. Det er nemt at tilpasse sig situationer og relationer uden at bekymre sig om sit "sande jeg". Fordel: sikkerhed, kontrol Ulempe:det bliver en leg, uvirkeligt
 • Elektronisk skrift er tættere på talt sprog end skriftsprog. Der skrives intuitivt i korte, symbolske og værdiladede sætninger. Fordel: hurtigt, uformelt Ulempe:misforståeligt

Udfordringen for den gode og frugtbare netdialog er at udnytte de stærke sider ved internettet og undgå de svage. Og som listen ovenfor afslører er der mange positive og stærke sider ved de begrænsninger som gælder for dialog via nettet. For mange vil disse begrænsninger faktisk opleves som en befrielse, der er med til at skabe åbenhed, tryghed og tillid på en måde som vil meget vanskeligere i det virkelige liv.

Særlige regler for successfuld netdialog

Den skriftlige netbaserede dialog er på mange måder et håndværk der skal læres. Ligesom vi både i det sociale samvær og i den sproglige kommunikation er nødt til at beherske bestemte teknikker og grammatiske regler, sådan er også netdialogen en kommunikationsform der fordrer sin særlige teknik og har sine indbyggede regler. Prøver vi ikke seriøst at tilegne os disse, så vil vi være meget sårbare og ineffektive i vores forsøg på at kommunikere meningsfyldt via nettet. Herunder er samlet nogle af de væsentligste forudsætninger for en successfuld netdialog:

 • Få bekræftet din opfattelse. Een af de største problemer i netdialog er misforståelser. Dette kan afhjælpes gennem såkaldt "spejling", dvs. ved løbende at bede om at få sine opfattelser og tolkninger af det, den anden formidler, bekræftet eller korrigeret, før man svarer og fortsætter dialogen. Mange misforståelser og negative situtationer opstår fordi vi tager for givet at vi forstår eller bliver forstået. Når vi kun har de skrevne ord at forholde os til er faren for dette stor.
 • Læs mere linierne end mellem linierne. Vi skal lytte på dialog-partnerens præmisser istedet for at læse ”mellem linierne”. Dér står nemlig kun det som jeg forestiller mig inde i mit eget hoved. Vi må respektere teksten som udgangspunktet for vores dialog og ikke lægge hensigter, oplevelser og billeder til som ikke er direkte udtrykt i teksten.
 • Vær eksplicit og skriv dine følelser. Vi skal lære at udtrykke varme, empati og støtte gennem det vi skriver. Dvs. at vi skal skrive tydeligt hvad vi føler og oplever. Dette kan vores dialog-partner nemlig ikke se, høre eller gætte, og det er i mange tilfælde afgørende for hvordan teksten bliver læst og forstået. Jfr. problemet med de få nuancer nettets skriftsprog.
 • Hav en høj etisk standard Manglen på nonverbale tegn (ansigtsudtryk, atmosfære, tonefald osv.), åbenheden og intimiteten på nettet, kan sætte stærke følelser i sving. Vi skal her være særligt opmærksomme på den risiko for overgreb, åndelig voldtægt og bindinger som dette indebærer. Fx hvis vi overskrider grænserne for vores egen kompetence eller undgår at sætte grænser for åbenheden. Man kan også være ublufærdig på nettet.
 • Vær nysgerrig. I en dialog- eller rådgivningssituation kan vi ikke forvente at dialogpartneren giver os et dækkende og realistisk billede af sig selv og sine problemer. Derfor er det nødvendigt at udvise en vis forsigtig nysgerrighed og skepsis så vi ikke låser os selv fast på det billede vi får eller selv danner os. Jfr. den selektive selvpræsentation.
 • Søg dialog fremfor konfrontation Net-kommunikation hander mere om dialog end om konfrontation. Nettet er et flygtigt medie og gennem konfrontation opnår vi enten kun modstand eller at folk klikker væk. Dermed er der heller ikke mere nogen kommunikation. Dialogen derimod er et gensidigt samarbejde frem mod et fælles mål.
 • Overhold tavshedspligt og beskyt persondata Ved fortrolige dialoger på nettet er er tavshedspligten særlig sårbar. Vær opmærksom på sikkerheden på computeren, fx hvem der har adgang til den og hvordan fx mails og dokumenter lagres. Det er et must med opdateret antivirus software og en høj mail-disciplin, sådan at fortrolig dialog ikke ved en fejl kommer ud til uvedkommende.

Ved at overholde disse regler for god og effektiv net-dialog, kan vi opleve at vende netdialogen fra at være en særlig sårbar og overfladisk kommunikationsform til i stedet at være en særlig stærk og effektiv måde at kommunikere på. Især hvis netdialogen fungerer som supplement til mere almindelige ansigt-til-ansigt dialog.

Vigtigheden af tillidsfulde relationer

Det er gennem ægte og varme menneskelige relationer at vi flytter noget hos hinanden – også på nettet. I den evangeliserende dialog handler det ikke blot om at give de rigtige svar, men også om at bygge tillid og venskab. På den måde skabes åbenhed overfor vores personlige vidnesbyrd og vores budskab. På nettet skal vi være særligt opmærksomme på disse betingelser for tillid og venskab:

 • Personlig integritet Dette er grundlaget for en tillidsfuld relation mellem mennesker. Integritet handler om troværdighed og ærlighed, at min adfærd, mine ord og mine handlinger afspejler min tro og mine grundholdninger. Altså at ord og handlinger passer sammen, så man ved hvor man har mig.
 • Selvbeherskelse og selvdisciplin Jeg skal øve mig i at kontrollere mit temperament, jeg skal kunne holde aftaler, jeg skal sætte venskabet over hensynet til mig selv om mine private behov. Jeg skal kort sagt være villig til at ofre noget for dem jeg ønsker venskab med.
 • Sårbarhed og selvkritik Jeg skal være åben overfor irettesættelse og formaning samt aktivt udøve en sund selvkritik.
 • Loyalitet Jeg skal forsvare, støtte og respektere vedkommende i enhver situation.Være trofast og til at regne med samt udvise ægte empati og forståelse.
 • 2 vindere Jeg skal være optaget af at vi begge går ud af enhver konflikt eller problemløsning som to vindere. I et ægte venskab findes ingen tabere. Vi er ligeværdige og samarbejder om at vinde sammen.
 • Tid Enhver relation er en proces og enhver proces tager tid. Et venskab skal gives tid og kræver tålmodighed og overbærenhed. Har vi ikke - eller vil vi ikke ofre - tid, så kan vi heller ikke bygge og vedligeholde gode relationer.
 • Forbøn Et venskab baseret på kristne principper inkluderer naturligt forbøn. De mennesker jeg ønsker ægte venskab med, dem beder jeg også for.

Et godt redskab til at opbygge ægte og tillidsfulde relationer på nettet er denne Kristne Netikette som bruges på JesusNet mødestedet Café Thomas.

Asbjørn Asmussen, 2002