05.04.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Bibelen

Skrevet af:
Peter Søes

Falske Paulus-breve i Bibelen?

Hejsa, jeg ville gerne vide hvordan kirken forholder sig til noget jeg har læst. Jeg har læst at minimum fem af de paulinske breve er "falske" dvs. ikke skrevet af Paulus selv, og i deres indhold mere udglattende, end Paulus er i de "originale" breve.

Svar:

Der er 13 Paulus-breve i Ny Testamente. Af dem er det kun de syv, alle er enige om er skrevet af Paulus. De seks er "omdiskuterede" - dvs. at bibeltolkere er uenige om, om det er Paulus, der har skrevet dem eller ej. Det drejer sig om Paulus' andet brev til menigheden i Thessalonika, om brevet til Kollosæ, om brevet til Efesos og om de to breve til Timotheus og brevet til Titus.

Du spørger, hvordan "kirken" forholder sig til det, og det kan jeg give to svar på. Inden jeg også lige skriver, hvordan jeg selv forholder mig til det.

Historiske set, har kirken altid regnet brevene for ægte

• Kirken anerkender hele Bibelen, også alle Paulus-brevene. Det har den historisk set altid gjort, lige siden der første gang var nogen, der bestred, at de skulle med alle sammen. Det var for øvrigt en bibellærer ved navn Markion fra ca. år 140, som ville have renset ud i Bibelen, og bl.a. kun anerkendte ti Paulus-breve. Formentlig ikke så meget, fordi der var tvivl om forfatterspørgsmålet, som fordi Markion ikke brød sig om det, der stod i de sidste tre. Dengang afviste kirken Markions forsøg på at skære nogle ting fra Bibelen væk, og der er ikke belæg for - hverken i de ældste håndskrifter af Paulus-breve, man har fundet, eller i de ældste lister over, hvilke skrifter, der hørte med i Bibelen - at betvivle, at kirken historisk set altid har regnet alle 13 breve for ægte.

• Hvis du spørger, hvordan forskellige præster i den danske Folkekirke forholder sig i spørgsmålet, vil der derimod være forskellige meninger. Den, som jeg har - og som mange præster har, men langtfra alle - kommer nedenfor. Men spørger du andre præster, vil du måske få andre svar.

Min egen vurdering

• Min egen vurdering er, at alle 13 breve er skrevet af Paulus. Det er klart, at jeg ikke kan gå ind på alle argumenter for og imod her, men jeg kan henvise til en udmærket bog, nemlig "An Introduction to the New Testament", af D. Carson, D. Moo og L. Morris, udgivet i Michigan i 1992 (du vil kunne få dit bibliotek til at bestille den hjem, eller købe den via nettet - den er pengene værd!). Der er de fleste argumenter for og imod gennemgået for alle brevene.

Overordnet vil jeg sige fire ting:

1) Jeg tror ikke, man kan sige, at de omdiskuterede breve er "mere udglattende" end de andre, men det er rigtigt, at der er nogle forskelle. Bl.a. har Paulus i brevet til Efesos fokus på "storkirken" - altså den universelle kirke - hvor han i de andre breve (også de "omdiskuterede") har sit fokus på de lokale menigheder. Og i brevene til Timotheus og Titus har han et helt andet fokus på de såkaldte embeder - altså faste ledelsesopgaver i menighederne - end han tidligere har haft. Desuden kalder Paulus ikke så tit Gud for "far" i disse breve som ellers, hvorimod han hyppigere end ellers kalder Gud for "frelser". Og han taler mere om gudsfrygt end i de tidlige breve og bruger også hyppigere ordet "tro" som sammenfatning af den kristne lære, end han plejer. Også sprogligt er der en tydelig udvikling.

2) Der er som nævnt ikke nogen ydre kriterier - gamle håndskrifter eller lister over Paulusbreve eller den slags - der giver grundlag for at betvivle, at Paulus har skrevet alle brevene. Derfor er det oplagt, at diskussionen i vidt omfang handler om, om man tror, at den udvikling, der er - sprogligt og mht. hvilke emner, der behandles, og hvordan brevenes vinkel på de enkelte emner er - kan rummes indenfor ét forfatterskab. Det tror jeg! - og jeg vil gerne tilføje, at brevene er skrevet over en ret lang periode på cirka femten år, og at de er skrevet i vidt forskellige situationer. Romerbrevet, som ikke er omdiskuteret, er f.eks. skrevet til en menighed, Paulus aldrig har besøgt, brevene til Timotheus og Titus, som er omdiskuterede, er skrevet til Paulus' nære medarbejdere, som han kender godt, og på et tidspunkt, hvor han ved, han snart skal dø og derfor har travlt med at forberede menighederne på en ny tid, hvor han ikke er der. Efeserbrevet, som er omdiskuteret, er (formentlig) en rundskrivelse til en række forskellige menigheder, og Kolossenserbrevet, som er omdiskuteret, er skrevet til en menighed, der er under pres fra en type misforståelse af kristendommen, som er helt ny, og som Paulus derfor aldrig har behandlet før i sine breve. I så forskellige situationer og over så lang tid er det - synes jeg - urimeligt at forvente, at der ikke er nogen særlig udvikling i sprogbrug og temaer. Ingen vil kunne forvente, at nogen bruger det samme ordvalg og har den samme stil gennem hele livet. I hvert fald tror jeg, at hvis man sammenligner en bog, jeg skrev for fem år siden, med et brev, jeg skriver til en ven i dag, og den prædiken, jeg holdt i søndags, og et brev, jeg måske skriver om ti år i en helt ny situation, så vil man kunne finde mindst lige så store forskelle i sprog og indhold, som det man kan finde i de tretten paulusbreve. For at sætte det på spidsen: En udvikling over så lang tid er netop, hvad man ville forvente - det var snarere, hvis man ikke kunne spore nogen udvikling, det ville tyde på falskneri!

3) Dertil komme nogle tekster, som jeg simpelthen ikke har fantasi til at forestille mig, at en eller anden senere Paulus-discipel har skrevet i et brev, han gerne ville give et skær af autoritet ved at skrive Paulus på som afsender. Jeg nævner to af dem her, men der er nogle flere; det er dels de personlige kommentarer i 2 Timotheusbrev 4,10-18 og dels bemærkningen 1 Timotheusbrev 1,15, hvor Paulus kalder sig selv for den største af alle syndere.

4) En sidste ting, er, at folk i oldtiden jo ikke var dumme. F.eks. var der en ledende biskop, der hed Polykarp, som ca. år 115 skrev et brev, hvor han tydeligvis regner brevene til Timotheus og Titus (som er de "mest" omdiskuterede) for ægte. Og det betyder for mig at se, at man IKKE kan forestille sig, at de er skrevet relativt få år forinden og så spredt i kirken længe efter Paulus' død; det ville folk simpelthen ikke have hoppet på.


Skrevet af:
Peter Søes

Lagt på nettet 05.04.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også